Svar på frågor via chat vid församlingsforum 6 den 23 januari 2021

Frågor om information

1. Det blir precis som Magnus säger mycket information. Allt är svårt att hinna med och processa. Finns denna information åtkomlig efteråt att läsa i lugn och ro?

>> Informationen vid forumet 23 januari finns nu på hemsidan www.ryttargarden.se. Hemsidan kommer fortlöpande att uppdateras med information om det som händer i projektet. Under fliken Kontakta oss kan nya frågor ställas och där läggs svar på frågorna in.

2. Föreslår att det tillhandahålls ett sammanställt kompendium/beslutsunderlag, så man i lugn och ro kan ta in detta.

>> Bra idé! Till församlingsmötet när vi ska fatta beslutet kommer det att finnas ett informativt beslutsunderlag tillgängligt i god tid före mötet. Samma information kommer också finnas tillgänglig på hemsidan för projektet.

Målsättningen är att församlingsmötet ska hållas under första halvåret 2021.

Frågor om caféverksamheten

3. Hur är tanken kring café? Placering? Vem ska driva det? Osv
>> Vi har hittills mest fokuserat på det som kommer ske utanför kyrkans fastighet, och att till exempel caféts placering, eventuella ändringar inom kyrkväggarna och kommunikationen mellan huskropparna kommer i nästa steg”.

4. Jag tror på att ett café/restaurang ska drivas av extern utförare likt Babettes

>> Både ett alternativ där församlingen har ansvaret för café/restaurangverksamheten och ett där den läggs ut på entreprenad kommer att utredas.

5. Café/restaurang: vision. Tänk om vi kunde ha restaurang med mat från olika länder o kulturer. Socialt företagande?

>>Även idén med ett socialt företag kommer att prövas.

Frågor om verksamheten i de olika boendena

6. Vilka typer av personer ska bo i omsorgsboendet/mångfaldsboendet? Finns det riskbeteenden hos denna grupp? Kan det medföra risk för de närboende?

>> Sammansättningen av boende i mångfaldsboendet är en prioriterad fråga. Här sker samråd med erfaren personal vid Social- och Omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun och med personer som idag arbetar med de här frågorna inom Stadsmissionen och Svenska Kyrkans diakonicentrum.

7. Att kyrkan hamnar ”mitt i byn” har en underordnad betydelse. Visserligen kommer de som bor i närområdet veta var kyrkan ligger och många kommer att röra sig i våra lokaler, men det är egentligen inte intressant. I vår förra församling hade vi idrottshall, som Friskis hyrde, varför över tusen personer gick in och ut genom kyrkdörrarna varje vecka. Men det medförde knappast någonting alls för antalet gudstjänstbesökare eller antalet som visade intresse för kristen tro. Kyrkbesökarna gick till vänster medan Friskis-folket gick till höger – och aldrig möttes de två.

>> Här har vi alla ett ansvar för att det inte blir så. Vi gör detta främst för att följa Jesu exempel och uppmaning att ta hand om den hemlöse, se till den som är ensam eller hungrig.

8. Kan man förvänta sig att studenter har tid för att samverka med grannar om de samtidigt ska hinna studera?

>> Som student har man absolut tid till att göra saker utanför studierna, men att studenter frivilligt ska ställa upp med till exempel IT-stöd eller inhandling är inget man kan förvänta sig utan är snarare någonting man kan erbjuda och föreslå och utifrån intresse ta det vidare.

Frågor om byggnationen, klimatsmart byggande med mera

9. Hur fördelas parkeringsplatserna mellan de boende och besökare till kyrkan och konferenser I kyrkan?

>> Fördelningsprinciperna är inte hanterade ännu men parkeringsutredning visar att platserna totalt sett täcker projektets befintliga och kommande behov. Beroende på fördelningsprincip i de planerade garagen kan det vid toppbelastningarna kring söndag förmiddag krävas att ett 20-tal parkörer letar plats på garnisonen.

10. Klimatsmart byggande i trä istället för betong? Kyrkan med omsorg om människa och miljö.

11. Intressant fråga ovan om klimatsmart byggande – hur är vi hållbara på alla plan och förebilder hur vi tar hand om vår jord? Hur går tankar och diskussioner kring det?

12. Jättebra att kommunen har höga ambitioner beträffande klimatsmarthet. Men vi skulle ju kunna ligga i framkant och trycka på själva i frågan. Kanske Roberthson och Götestrand ska få frågan att finnas med i arbetsgrupp om dylika frågor?

>> Svar på fråga 10,11,12

Inför projekteringen av husen i ett senare skede behöver vi ta fram an totalanalys av projektets påverkan på klimat och miljö. Utvecklingen av både trä- och betongbyggande går fort där trä för tillfället leder klimatracet men ligger klart under i kostnadsjakten och det tekniska utförandet. Här behövs någon form av dagsaktuell totalbedömning kring klimatambition, teknik och kostnader när det blir aktuellt.

I projektet har vi i detaljplanen skaffat oss marginal för energieffektiva byggnader i form av extra tjocka väggar och vi jobbar för möjligheten att komplettera projektet med solceller för maximalt bra energivärden mm.

Vi jobbar även med mobilitetsfrågan där klimatsmarta transporter skall vävas in både i byggskedet och i brukandet av anläggningen.

När det gäller trä i stommen till husen så är den tekniska begränsningen för trä för tillfället en betydligt tjockare bjälklagskonstruktion vilket i de högre husen i vårt projekt skulle ta bort hela våningsplan. Utrymme för detta har kan vi inte få i detaljplanen.

Frågor om beslutsprocessen

13. Magnus är inne på utmaningen med förankring i församlingen. Med vilket mandat från församlingsbeslut är styrelsen beredd att gå vidare med detta? Vad jag menar är om man tex tänker ett minsta antal aktiva röster? vi kan ju hamna i ett läge att en relativt litet underlag är aktiva/delaktiga, vilket vore synd.

>>Våra stadgar säger att beslut av denna karaktär ska fattas på församlingsmöte och med två tredjedels majoritet av de närvarande på mötet. Däremot finns ingen nedre gräns för hur många medlemmar som krävs för ett beslut. I slutänden är det församlingsmötet som ska fatta beslut och som får ta ställning till om man känner sig trygg i det antal medlemmar som är närvarande.

Församlingsledningen hoppas förstås på bra uppslutning inför ett så viktigt beslut, och om det måste ske utan att vi har möjlighet att träffas fysiskt så kommer vi att göra allt vi kan för att få en så bred representation som möjligt och ett röstningsförfarande som säkerställer den demokratiska processen.

Frågor om avtalsskrivning, ekonomin och finansiering av projektet

14. Akut/nödbostäder:. I vilket skede behöver den ekonomiska frågan vara löst? Behövs eventuellt ekonomiskt löfte från församlingen redan nu?

>> Målsättningen är att det från första dagen ska finnas någon/några lägenheter disponibla för församlingens diakonala verksamhet. I beslutsunderlaget till församlingen kommer ett förslag på detta att presenteras.

15. Att kommunen är intresserad av boende som vi finansierar är ju ingen garanti för att lägenheterna blir uthyrda om inte kommunen ställer upp och skriver långsiktigt avtal där de står för kostnaden för lägenheterna. Annars risk för att vi tvingas hålla tomma lägenheter till kommunen, vilket blir kostsamt för församlingen.

>> Vi förhandlar om säkerhet från kommunen för uthyrningen till särskilda boenden. En sådan säkerhet ser vi som en nödvändighet. Församlingen kommer inte att drabbas av kostnader, eftersom fastigheten ägs av ett aktiebolag.

16. Tankar om att erbjuda arbetsintroduktion är också något som kommunen säkert är positiv till. Föreningen står för hela risktagandet och kommunen och offentliga samhällsinstanser tänks kunna finansiera detta. Vi prövade det i OM-Sverige i Råslätt Jönköping. Arbetsförmedlingen och kommunen skulle skicka personer för arbetsintroduktion, men gjorde inte det i alls den utsträckning de sagt sig kunna göra för att verksamheten skulle kunna finansieras. Det slutade med ett ordentligt minus i kassan för företaget, som tvingades avvecklas. Därför: säkerställ att det finns avtal med kostnadsförbindelser från dem som ska finansiera verksamhet. Annars går verksamheten inte ihop. Att lita på offentliga (kommunala/statliga) finansiärer är i dagsläget mycket osäkert, när man ser hur EFK-församlingen i Falun behandlats av kommunen pga sin syn på äktenskap.

>> Vi håller med om att det finns risker även i avtal med en så trygg part som kommunen. Vi får ändå utgå ifrån att bindande avtal ska finnas och följas. Det ligger i allas intresse att kunna hjälpa människor som behöver stöd.

17. Kommer inte de fastigheter vi säljer av (2C, 3 & 4) att betala separat för sin exploatering (till kommunen)? – i så fall blir exploateringskostnaderna upp emot 100 Mkr – Är det så – eller kommer Ryttargården att betala för exploateringen även av 2C, 3 & 4 (de tomter vi säljer av).

>>Församlingen säljer marken med byggrätt. Byggrätten regleras i detaljplanen och den vinner laga kraft först när vi har betalt kostnaderna för exploateringen. Exempel på etableringskostnader är köp av mark, ersättning för ombyggnader av Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen, omläggning av ledningar för dagvatten, tele, el m.m.

Vi kommer alltså att betala för exploateringen, men får tillbaka den kostnaden för del som motsvarar marken vi säljer med byggrätt.

18. Förstått att det är mycket viktigt att inte göra några som helst ändringar när väl avtalet är skrivet, eftersom det medför att kostnaderna rusar iväg.

>> Det stämmer. Det gäller att vara mycket noggrann när avtalen skrivs, så att allt kommer med och att senare behov av ändringar minimeras.

19. Kan det bli en ekonomisk vinst så att projektet finansierar verksamhet - Hur mycket kan det bli?

>> Vi planerar för att fastighetsbolaget, som äger fastigheterna, ska ge årliga överskott. Församlingen, som i sin tur äger fastighetsbolaget, beslutar genom valda ombud varje år på årsstämman hur överskotten ska disponeras. En viss del behövs för att säkerställa fastighetsbolagets ekonomi medan resterande del av överskottet lämnas som utdelning till församlingen. Det är församlingsmötet som sedan beslutar hur utdelningen, dvs. det ekonomiska bidraget, ska användas i församlingens verksamhet.

>> Hur stora överskotten/vinsten beräknas bli i fastighetsbolaget de första åren, kommer att redovisas vid församlingsforum 6 mars (vi räknar med att förhandlingarna med kommunen ska vara klara då) och sedan ingå i underlaget till beslutande församlingsmöte.

20. Att vi skulle stå för 150 - 200 000kr per år för en verksamhet (hålla lägenheter), som vi alla bidrar med skatt till, känns konstigt.

>> Beloppet, som nämndes i forumet som motsvarar årshyran för 2-3 lägenheter, är inte en kostnad för församlingen. Det innebär ett lägre resultat i fastighetsbolaget med motsvarande summa.

>> Hela tanken med ”projektet Ryttargården” beskrev församlingsledningen i ett brev till medlemmarna inför församlingsmötet 22 januari 2017.

Se brevet i sin helhet på ryttargarden.se under fliken Om Ryttab / Protokoll och mötesanteckningar.

Ett kort utdrag ur brevet:

Vi drömmer om att nå längre och fungera bättre

Vi vill

*Vara en församling som gör skillnad i staden, som är Jesu händer och fötter i Linköping.

*Att vår församling genom oss som medlemmar och vår kyrka ska göra avtryck i staden.

*Öka vår insats att vara en utsträckt hand för dem som är mest utsatta i vårt samhälle.

Vi drömmer

*Om övernattningslägenheter där man kan få bo gratis eller till låg kostnad för att man är i en utsatt situation och behöver hjälp.

*Om att betjäna vår stad när det gäller behovet av studentbostäder, äldreboenden och ”vanliga” bostäder

21. Det är väl kommunens ansvar att ordna lägenheter till de som är utan.

>> Se svaret på fråga 20.

Tänkvärt från chatten:

- Tack! Kändes bra att få skriva i stället för att prata. Går nog snabbare - och gör att fler kan bli hörda. Tack för ett trevligt och väl genomfört möte!

- Härligt att höra allas frågor och tankar. Ta med detta till dina bekanta, fortsätt att prata och fundera och bed tillsammans om Guds ledning i detta!

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.